Публічна оферта - Освіторія

Публічна оферта

про надання благодійного пожертвування (грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях

Редакція від «30» вересня 2020 року

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (надалі - «Благодійник») – відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ОСВІТОРІЯ” (надалі – «Організація»), в мережі Інтернет: https://osvitoria.org/ (надалі – «Сайт»), і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ОСВІТОРІЯ” (код ЄДРПОУ 38945154), в особі Голови Спілки Литвин Зої Вячеславівни, що діє на підставі Статуту, разом надалі іменовані - Сторони, а кожне окремо - Сторона, укласти договір про благодійну пожертву (надалі – «Договір»), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.
Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.
Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.
Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.
Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. Акцепт:

3.1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
3.2. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

4. Права та обов’язки Організації:

4.1. Організація має право:

– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;
– Без погодження з Благодійником міняти напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
– Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
4.2. Організація зобов’язана:

– Створити умови для Благодійника для внесення Благодійної пожертви згідно умов цієї Публічної оферти;
– Використовувати отримані пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Організації;

– Зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника, не передавати її третім особам без згоди Благодійника, за винятком випадків, встановлених Офертою і чинним законодавством України.

5. Права та обов’язки Благодійника:

5.1. Благодійник має право:
– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування за його письмовою заявою.

5.2. Благодійник зобов’язаний:

– Детально ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні оплати благодійної пожертви, а також всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.

6. Порядок здійснення благодійної пожертви:

6.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організація, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.
6.2. Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

6.3. Організація забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Організації (через платіжний сервіс LiqPay). Благодійник на власний вибір обирає формат платежу: одноразовий або регулярний (з можливістю скасувати регулярні платежі в будь-який час).

6.4. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати по перерахуванню грошових коштів до обслуговуючого банку Організації, а також витрати на оплату комісії платіжного агента несе Благодійник.

6.5. Благодійна пожертва, сплачена Благодійником, не підлягає поверненню ні за яких обставин.

7. Порядок використання благодійних пожертвувань:

7.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями статутної діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви не повертаються. Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.
7.2. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви.
7.3. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:
Доступ до фінансових звітів Організації щодо використання Благодійної пожертви здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.
Інша інформація представляється Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

8. Відповідальність сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

8.2. Організація не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб внаслідок яких Організація не змогла виконати свої зобов’язання за Офертою.

9. Конфіденційність та захист персональних даних

9.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.

9.2. Організація здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти.

9.3. Персональні дані Благодійника будуть оброблені Організацією відповідно до чинного законодавства і Закону України «Про захист персональних даних».
9.4. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Організації. Разом з тим, Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

10. Строк дії Оферти, зміни та доповнення

10.1. Публічна оферта набуває чинності з дати її розміщення на Сайті і діє до до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти.

10.2. Організація має право змінювати умови Публічної оферти без додаткового інформування Благодійника. Організація залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на Сайті.

10.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.

9.4. Прийняття Благодійником цієї Публічної оферти здійснюється шляхом сплати Благодійної пожертви.

10. Вирішення спорів

10.1. Суперечки, що виникають при виконанні Договору на умовах Оферти, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Претензія подається Сторонами одна одній в письмовому вигляді рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів що обчислюються з дня вручення претензії іншій Стороні.

10.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. Форс — мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за умовами Оферти, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків, а саме: пожеж, епідемій, повенів, землетрусів чи інших стихійних лих, війни і військових дій, страйку (-ів), диверсії, аварії, масового безладдя і заворушень, карантинних обмежень, актів органів державної влади або управління, міжнародних санкцій і т.д., які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за таким Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

11.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 15-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності.

11.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення Організації про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

11.4. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані відповідними органами державної влади України.

12. Інформація про Організацію

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ОСВІТОРІЯ”

01015, Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 18

ЄДРПОУ: 38945154

UA053052990000026001016805718

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»